1. Breaking News by Khrushchev (Wednesday, November 03, 2004)
2. Police Headquarters by Khrushchev (Monday, November 08, 2004)
3. At the Lab by Khrushchev (Thursday, November 18, 2004)
4. The Lab Part 2 by Khrushchev (Thursday, December 02, 2004)